Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

 
 
นายพิษณุพล ช่างประดับ
นายก อบต. อู่ตะเภา
 
 
         หน่วยงานภายใน อบต.
  สำนักงานปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  งานสภา
  งานพัฒนาชุมชน
  โรงเรียนผู้สูงอายุ
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่ตะเภา
 
 

         โครงการงานภายใน อบต.
  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
 
 

         บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงาน อบต.
ผู้นำท้องถิ่น
 
 

         ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
การกำหนดราคากลาง
ข่าวประกาศ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
 
 

         การดำเนินงานของ อบต.
การดำเนินงานทั้งหมดของ อบต.
การดำเนินงาน สำนักงานปลัด อบต.
การดำเนินงาน กองคลัง
การดำเนินงาน กองช่าง
การดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
การดำเนินงาน สสส.
การดำเนินงาน งานสภา
การดำเนินงาน งานพัฒนาชุมชน
การดำเนินงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ
การดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่ตะเภา
 
 


 
บุคคลากร อบต.
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 


 
หน้าหลัก > เกี่ยวกับ อบต.อู่ตะเภา

  :: ตราสัญลักษณ์ อบต.อู่ตะเภา

   
 

 


  :: วิสัยทัศน์

 
   

  :: ภารกิจ อำนาจ หน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา

 

การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537  ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และรวมกฎหมายอื่นของอบต.ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล
มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหา ในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร
โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนาผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมในการดำเนินตามภารกิจตามหลัก SWOT
องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา  กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น   ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
          1.1  การจัดการบำรุงรักษา จัดให้มีถนนเพื่อให้มีความสะดวก สบาย แ  ละปลอดภัย
          1.2  การจัดให้มี บำรุงรักษา จัดให้มีสะพานข้ามคลองส่งน้ำ ให้ราษฎรได้รับประโยชน์   
          1.3  การจัดบำรุงรักษา จัดให้มีระบบประปาที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของ ราษฎร

2. ด้านเศรษฐกิจ มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
          2.1  การจัดให้การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน            
          2.2  การจัดให้มีการใช้ยาฆ่าแมลงที่ทำขึ้นเอง                                    
          2.3  การจัดให้มีอาชีพเสริม ช่วงว่างจากการทำนา ทำไร่
          2.4  การจัดให้มีการให้ความรู้เรื่องโรคระบาดของพืช กับราษฎร

3. ด้านสังคมสงเคราะห์ มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
          3.1  การส่งเสริมกีฬา                
          3.2  การจัดการส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ    
          3.3  การจัดให้มีการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย          
          3.4  จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา

4. ด้านสาธารณสุข มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
          4.1  การจัดการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว                                               
          4.2  การจัดดูแลรักษาที่สาธารณะ          
          4.3  การจัดให้มีการป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อ

5. ด้านการเมือง การบริหาร มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
          5.1  การจัดส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
          5.2  การจัดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
          6.1  การจัดการบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
          6.2  การจัดการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
          6.3  การจัดการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชล้มลุกแทน
          6.4  สร้างจิตสำนึกให้แก่ราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

7. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
          7.1  การจัดการศึกษา
          7.2  การจัดการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
          7.3  การจัดการให้ราษฎรมีส่วนร่วมในงานพิธีต่าง ๆ ร่วมกับ อบต.

   

  :: ประกาศคุณธรรม จริยธรรม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา ได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  1. พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและความรับผิดชอบ
  2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
  3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
  4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
  5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 

   
 

 
Design by ANW