Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

 
 
นายพิษณุพล ช่างประดับ
นายก อบต. อู่ตะเภา
 
 
         หน่วยงานภายใน อบต.
  สำนักงานปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  งานสภา
  งานพัฒนาชุมชน
  โรงเรียนผู้สูงอายุ
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่ตะเภา
 
 

         โครงการงานภายใน อบต.
  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
 
 

         บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงาน อบต.
ผู้นำท้องถิ่น
 
 

         ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
การกำหนดราคากลาง
ข่าวประกาศ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
 
 

         การดำเนินงานของ อบต.
การดำเนินงานทั้งหมดของ อบต.
การดำเนินงาน สำนักงานปลัด อบต.
การดำเนินงาน กองคลัง
การดำเนินงาน กองช่าง
การดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
การดำเนินงาน สสส.
การดำเนินงาน งานสภา
การดำเนินงาน งานพัฒนาชุมชน
การดำเนินงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ
การดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่ตะเภา
 
 


 
บุคคลากร อบต.
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 


 
หน้าหลัก > ข่าวสารทั้งหมด > ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 

 รายการ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 103
หน้า 1 / 11 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 22 กันยายน 2563/08:57:10
บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 สิงหาคม 2563/15:14:59
บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/16:31:45
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/15:32:44
คู่มือปฎิบัติงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/15:28:02
คู่มือการปฏิบัติงาน  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/15:22:33
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/15:21:53
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/15:21:14
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานฯ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/15:20:14
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนฯ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/15:19:19
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนฯ  
อ่านรายละเอียด

 


 รายการ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 103
หน้า 1 / 11 ถัดไป หน้าสุดท้าย

 
Design by ANW