สำนักปลัดอบต

สถานที่ตั้ง
: องค์การบริหารส่วนตำบล อู่ตะเภาหมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์
: 056-410626
โทรสาร
: 056-410626
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1 งานบริหารงานทั่วไป นโยบายและแผน

- งานบริหารทั่วไป

มีขอบเขตการทำงานประกอบไปด้วย งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล งานตรวจสอบภายใน งานนโยบายและแผน งานวิชาการและงบประมาร งานข้อมูลประชาสัมพันธ์ งานกฎหมายและคดี งานข้อบัญญัติและระเบียบ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ งานถ่ายโอนกิจกรรมบริหารสาธารณะต่าง ๆ งานรัฐพิธี

- งานนโยบายและแผน

มีขอบเขตการทำงานประกอบไปด้วย กำหนดแนวทางการพัฒนามาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ การผังเมือง ปัญหาของท้องถิ่นและให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา และร่างแผนปฏิบัติการ ประสานประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนท้องถิ่น และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


2  งานส่งเสริมอาชีพ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสังคมสงเคราะห์

- งานส่งเสริมอาชีพ  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรม

มีขอบเขตการทำงานประกอบไปด้วย ทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์เรื่องการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สำรวจและรวบรวมข้อมูลให้คำปรึกษาและอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริม ทำนุบำรุง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น การดำเนินชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การพัฒนาเด็กเล็ก งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้คำแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- งานสังคมสงเคราะห์

มีขอบเขตในการทำงานประกอบด้วย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนให้การสงเคราะห์แก่สตรี เด็ก คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตชุมชน จัดทำแผนงาน ดำเนินการสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน เป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมประชาชนให้มีความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ให้คำแนะนำและฝึกอบรม เพื่อเพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมในครัวเรือน และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน และตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


3  งานรักษาความสะอาด อนามัย สิ่งแวดล้อม และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีขอบเขตในการทำงานประกอบด้วย การจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย การวางผังเมือง การจัดหาน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค–บริโภค  งานควบคุมสิ่งแวดล้อม ควยคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ งานป้องกันแก้ไขตุรำคาญจากมลภาวะ จัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันละระงับอัคคีภัย งานช่วยเหลือและบริการประชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกด้าน และตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวสารสำนักปลัดอบต

แกลลอรี่สำนักปลัดอบต


ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626