แกลลอรี่ กองช่าง

27 เมษายน 2564 09:52
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและอุปกรณ์ ระบบประปา SML บ้านหนองกระทุ่ม
ประชาคมท้องถิ่นร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและอุปกรณ์ ระบบประปา SML บ้านหนองกระทุ่ม บริเวณที่ดินนางมาลัย จันเคน หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ตะเภา เมื่อวันที่  30 มีนาคม  2564ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626