แกลลอรี่ กองช่าง

22 เมษายน 2565 15:13
ติดตามการดำเนินงานตามโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตส
ประชาคมท้องถิ่นร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายคลอง 3 ขวา หมู่ที่ 2 เมื่อวันที่  17  มีนาคม 2565ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626