แกลลอรี่ สำนักปลัดอบต

27 เมษายน 2564 10:36
ส่งบุคลากรเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ
องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภาได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม การลงพื้นที่เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 21  เมษายน  2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เพื่อให้การดำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยกระดับการประเมินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประเมินช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626