แกลลอรี่ สำนักปลัดอบต

11 พฤษภาคม 2564 15:53
อาคารเรียนผู้สูงอายุ
ขอขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินสร้างโครงการ “The Project for Constructing an Elderly Support Center at Utapao Sub- district Administrative Organization in Chainat Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ระหว่าง นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และ นายพิษณุพล ช่างประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย บัดนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภาได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/2020_24.htmlช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626