แกลลอรี่ สำนักปลัดอบต

22 เมษายน 2565 15:13
บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมระบบบัญชีกองทุนสวัสดิการชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมระบบบัญชีกองทุนสวัสดิการชุมชน  ณ ศูนย์เรียนรู้แทนคุณแผ่นดิน  ตำบลบางขุด  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  เมื่อวันที่ 11 มกราคม  2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องและโปร่งใส ตรวจสอบได้ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626