แกลลอรี่ สำนักปลัดอบต

22 เมษายน 2565 15:16
บุคลากรเข้าร่วมประชุมอนุมัติโครงการบ้านพอเพียงชนบท
องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมอนุมัติโครงการบ้านพอเพียงชนบท  ณ ศูนย์เรียนรู้แทนคุณแผ่นดิน  ตำบลบางขุด  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2565 เพื่อพิจารณากลุ่มเป้าหมาย  ให้เกิดความเป็นธรรม และโปร่งใส ตรวจสอบได้ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626