แกลลอรี่ สำนักปลัดอบต

27 เมษายน 2565 08:52
แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริต และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
นายพิษณุพล ช่างประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา ได้ร่วมประชุมชี้แจง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม โปร่งใส ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก และ การประกาศเจตนารมณ์งดไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)   เมื่อวันที่  18  เมษายน  2565  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา  ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริต และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626