แกลลอรี่ สำนักปลัดอบต

11 กันยายน 2566 10:57
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในชุมชนกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชนในการเฝ้าระวังและคุ้มครอ

ท่านนายกพิษณุพลช่างประดับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภากล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในชุมชนกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชนในการเฝ้าระวังและคุ้มครองเด็กในตำบลอู่ตะเภา6 กันยายน  2566
ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626