บุคลากรและเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา จ.ชัยนาท

สำนักงานปลัดอบต

นายอุทิศ โทสันทัด
( ปลัด อบต. )
โทรศัพท์ 089-8590084
นายชเรนทร์ พงศ์เจริญ
( รองปลัด อบต )
โทรศัพท์ 089-6420762
นางสาวพรทิพย์ ปานไม้
( หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ )
โทรศัพท์ 080-5068008
นายชาญยุทธ เพชรสีสุข
( นักวิชาการศึกษาชำนาญการ )
นางกัลยา อุบล
( นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ )
นางวัฒนา รื่นชาญภาค
( เจ้าหน้าที่ธุรการ )
นางสาวกัลยาณี ศิริวารินทร์
( นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ )
โทรศัพท์ 056-431389
นางสาวณัฐกานต์ พันตะเภา
( ครู )
โทรศัพท์ 056-431389
นางสาวเพลินตา สิงห์ลอ
( ครู )
โทรศัพท์ 056-431389
นางสาวอรพรรณ คล้ายเดช
( ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ )
นางสาวกาญจนา ปทุมสาครกุล
( ผู้ดูแลเด็ก )
โทรศัพท์ 056-410626
นางสาววิไลพร อุตมะ
( ผู้ดูแลเด็ก )
โทรศัพท์ 056-410626
นายนพรัตน์ กลัดภู่
( คนงานทั่วไป )
โทรศัพท์ 056-431389

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626