ข่าวประกาศ

25 เมษายน 2565 08:35
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 
กรณีเกิดการทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
ไพล์เอกสาร : FL2204250839026747.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626