ข่าวประกาศ

27 เมษายน 2565 08:50
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างภารกิจ
ไพล์เอกสาร : FL2204270851065749.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626