ข่าวประกาศ

8 กุมภาพันธ์ 2565 15:09
แผนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเตรียมรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝน ปี 2565
ไพล์เอกสาร : FL2306150310516253.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626