ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

30 เมษายน 2564 16:17
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ไพล์เอกสาร : FL2104300443346414.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626