ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

22 เมษายน 2565 09:37
หนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้างฯ พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565
ไพล์เอกสาร : FL2206200939042561.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626