ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

10 กรกฏาคม 2566 14:56
หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6,7) ในปี พ.ศ.2566 หนังสือตีกลับ
ไพล์เอกสาร : FL2308160257323000.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626