ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

13 กรกฏาคม 2563 16:31
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626