ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

22 กันยายน 2563 08:57
บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626