ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

25 ธันวาคม 2563 10:45
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโควิด 2019

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626