ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

15 สิงหาคม 2563 11:23
แจ้งรายงานการประชุมสภา อบต.อู่ตะเภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563
ไพล์เอกสาร : FL2107271127511118.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626