ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

26 ตุลาคม 2564 14:46
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซ๊นทางเลือกชอโนฟาร์มของ อบจ.ชัยนาท
ไพล์เอกสาร : FL2110260247538256.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626