ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

21 เมษายน 2565 13:35
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไพล์เอกสาร : FL2204210135326841.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626