ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

10 มีนาคม 2564 09:53
แผนและผลการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝน
ไพล์เอกสาร : FL2206140955303261.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626