ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

28 มิถุนายน 2565 13:25
ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
???????? ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้เศรฐกิจในภาพรวมของประเทศได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนผู้เสียภาษี ให้ผู้เสียภาษีมีเวลาชำระมากขึ้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 เป็นการทั่วไปออกไปอีก 3 เดือน
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
???? งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ะเภา จ.ชัยนาท
☎️056-410626
ไพล์เอกสาร : FL2206280128082986.pdf
ไพล์เอกสาร : FL2206280128081963.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626