บริหารงานบุคคล

25 เมษายน 2566 13:59
รายงานการประชุมการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารประชาชนให้แก่บุคลากรประจำปีงบประมาณ 2566
ไพล์เอกสาร : FL2304270110291301.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626