ประกาศรับสมัคร

21 สิงหาคม 2563 15:37
รับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ไพล์เอกสาร : news659_file_1967.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626