ผลการดำเนินงาน

3 พฤษภาคม 2564 15:04
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626