ผลการดำเนินงาน

27 เมษายน 2566 15:50
การกาหนดแนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626