นายพิษณุพล ช่างประดับ
นายก อบต.
094-9966989


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ขณะนี้ไม่มีรายการในขณะนี้
รายงานการประชุม
ขณะนี้ไม่มีรายการในขณะนี้

กองคลัง
ขณะนี้ไม่มีรายการในขณะนี้
กองช่าง
ขณะนี้ไม่มีรายการในขณะนี้
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
ขณะนี้ไม่มีรายการในขณะนี้
สสส
ขณะนี้ไม่มีรายการในขณะนี้
งานสภา
ขณะนี้ไม่มีรายการในขณะนี้
งานพัฒนาชุมชน
ขณะนี้ไม่มีรายการในขณะนี้
โรงเรียนผู้สูงอายุ
ขณะนี้ไม่มีรายการในขณะนี้
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่ตะเภา
ขณะนี้ไม่มีรายการในขณะนี้

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626