นายพิษณุพล ช่างประดับ
( นายก อบต. )
094-9966989


ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานการประชุม
ขณะนี้ไม่มีรายการในขณะนี้

สำนักปลัดอบต
หน่วยตรวจสอบภายใน
ขณะนี้ไม่มีรายการในขณะนี้

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626