แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ อบต.อู่ตะเภา

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ
ท่านมีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องทุกข์ ขอความกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ และการประสานงานในการรับเรื่องดังกล่าวตามที่แจ้ง ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการปกปิดจากบุคคลภายนอก กรณีเรื่องที่แจ้งไม่สามารถระบุตัวต้นได้ ทาง อบต. ขอสงวนสิทธิยกเลิกเรื่องที่แจ้ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดู # เลขที่ สถานะดำเนินการ เรื่องร้องเรียน
ไม่มีรายการเรื่องร้องเรียน

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626