แบบประเมิณความพึงพอใจ


1. เรื่องที่รับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *

2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ *
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด
1 2 3 4 5
2.1 ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
2.2 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
2.3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
2.4 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
2.5 ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
1 2 3 4 5
3.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
3.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
3.3 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
3.4 ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
3.5 มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
1 2 3 4 5
4.1 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
4.2 จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอ รับบริการ น้ำดื่ม ที่จอดรถ ฯลฯ
4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
4.5 ท่านมีความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด

5. อบต.อู่ตะเภาควรปรับปรุงเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *

6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626