Integrity and Transparency Assessment: ITA
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA ประจำปี 2563
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
o1 : โครงสร้าง
o2 : ข้อมูลผู้บริหาร
o3 : อำนาจหน้าที่
o4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 : ข้อมูลการติดต่อ
o6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
o7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8 : Q&A
o9 : Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
o10 : แผนดำเนินงานประจำปี
o11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
o13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
o14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ&A
o15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 : E–Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
o36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
o39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
o42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626