กองคลัง

สถานที่ตั้ง
: องค์การบริหารส่วนตำบล อู่ตะเภาหมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์
: 056-410626
โทรสาร
: 056-410626
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1  งานการเงิน บัญชี

มีขอบเขตในการทำงานประกอบด้วย งานการเงิน และบัญชี งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน งานเก็บรักษาเงิน งานการบัญชี งานทะเบียนคุมเบิกจ่ายเงิน งานงบการเงินและงบทดลอง งานแสดงฐานะทางการเงิน งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานธุรการ  งานจัดการเงินกู้ (โครงการเศรษฐกิจชุมชน)  งานจัดระบบงานบุคคล  งานตรวจสอบรับรองความถูกต้อง การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า และหลักฐานการแทนตัวเงิน  พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ  รายงานการปฏิบัติงาน  สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่างๆ  พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกองคลังได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการตรวจสอบ และประเมินผลการทำรายงาน การประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้  รายจ่ายจริง  เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์งบประมาณการรายรับรายจ่าย  แนะนำวิธีการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

มีขอบเขตในการทำงานประกอบไปด้วย งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า งานพัฒนารายได้ งานควบคุมกิจการและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้    ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี  แนะนำวิธีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้  งานทะเบียนทรัพย์สิน แผนที่ภาษี และงานพัสดุ งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดซื้อ จัดจ้าง การเก็บรักษา การซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย เช่น  กรรมการรักษาเงิน  เป็นกรรมการตรวจการจ้าง  เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ  เสนอข้อมูลทางด้านการ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน  การจัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ  ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่  การเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงกับคณะกรรมการต่างๆ  ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน  และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวสารกองคลัง

แกลลอรี่กองคลัง


ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626