กองช่าง

สถานที่ตั้ง
: องค์การบริหารส่วนตำบล อู่ตะเภาหมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์
: 056-410626
โทรสาร
: 056-410626
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1  งานก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร

มีขอบเขตการทำงานประกอบไปด้วย งานก่อสร้างบูรณะถนน งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ำ งานก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำ งานข้อมูลก่อสร้าง งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้าง งานออกแบบ และบริการข้อมูล งานการขออนุญาตปลูกสร้างตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร  การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน การก่อสร้างถนน / ทางเท้า / ท่อระบายน้ำ  งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2  งานกิจการประสานสาธารณูปโภค และผังเมือง

มีขอบเขตการทำงานประกอบไปด้วยงานประสานกิจการประปา งานไฟฟ้าสาธารณะ งานระบายน้ำ การควบคุม และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงานการเก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์  อะไหล่และน้ำมันเชื้อเพลิง งานสวนสาธารณะ  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  งานปรับปรุงสองข้างทางของถนนที่รับถ่ายโอน งานสำรวจและแผนที่ งานสาธารณูปโภค  การซ่อมแซมระบบประปา การผลิต  การจดมาตรและจัดเก็บค่าน้ำประปา งานวางผังเมือง งานควบคุมทางผังเมือง  และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวสารกองช่าง

แกลลอรี่กองช่าง


ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626