วิสัยทัศน์และพันธกิจ


พันธกิจ 

1. พัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนสู่มาตรฐานสากล 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ พิธีทางศาสนา รัฐพิธีต่าง ๆ  ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น

 4. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 

5. สร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวและชุมชน 

6. พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพ

 7. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง รวมทั้งควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

8. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาแหล่งน้้า

 9. ส่งเสริมการด้าเนินชีวิต โดยเน้นวิถีชีวิตดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

10. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยยกระดับสินค้าชุมชน เพื่อการส่งออก 

11. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการให้มีคุณภาพ 

12. รณรงค์ ส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

13. ส่งเสริมการก้าจัดขยะมูลฝอยโดยใช้กลยุทธ์ 5 R 

14. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

15. ส่งเสริมนโยบายที่ส้าคัญของรัฐบาล


ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626