สภาพทั่วไป

ข้อมูลสภาพทั่วไปของ อบต.อู่ตะเภา

องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา มีพื้นที่ประมาณ 31.499 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,687 ไร่ โดยครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาทไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศ ติดต่อกับ
ทิศเหนือ ต.หางน้ำสาคร และ ต.ไร่พัฒนา จ.ชัยนาท
ทิศตะวันออก ต.ไร่พัฒนา และ ต.เสือโฮก จ.ชัยนาท
ทิศใต้ ต.เสือโฮก จ.ชัยนาท
ทิศตะวันตก ต.หางน้ำสาคร และ ต.เสือโฮก จ.ชัยนาท

ลักษณะทางกายภาพ

สภาพภูมิประเทศในเขตตำบลอู่ตะเภาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ ลักษณะเป็นดินร่วนเหนียวมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ( ดินชุดเขาพลอง ดินชุดมโนรมย์ ) ทางทิศตะวันตกลงมาจนถึงทิศใต้มีคลองชลประทาน คลองส่งน้ำชัยนาท – ป่าสัก ( คลองอนุศาสนนันท์ ) ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ 4-5 และ หมู่ที่ 2-3 เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรและรับจ้าง มีน้ำทำการเกษตรตลอดทั้งปี ในฤดูแล้งมีปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคบางพื้นที่


ที่ตั้งและเขตการปกครอง

1. จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540
2. ที่ทำการตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ตำบลอู่ตะเภา แบ่งเขตการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านหนองกระทุ่ม
หมู่ที่ 2 บ้านดอนสำโรง
หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาตน
หมู่ที่ 4 บ้านท่าอู่
หมู่ที่ 5 บ้านอู่ตะเภา (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหางน้ำสาครบางส่วน)


ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา มีประชากร ( ณ กุมภาพันธ์ 2554 ) จำนวน 2,787 คน จำแนกเป็น เพศชาย 1,359 คน และเพศหญิง 1,428 คน มีครัวเรือน 786 ครัวเรือน

จำนวนประชากรแยกรายหมู่บ้าน

ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนราษฎร
ชาย
หญิง
รวม
หมู่ที่ 1  บ้านหนองกระทุ่ม
291
290
581
หมู่ที่ 2  บ้านดอนสำโรง
177
170
347
หมู่ที่ 3  บ้านหนองตาตน
383
401
784
หมู่ที่ 4  บ้านท่าอู่
422
480
902
หมู่ที่ 5  บ้านอู่ตะเภา
86
87
173
รวมทั้งสิ้น
1,359
1,428
2,787

จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน อำเภอมโนรมย์ ณ พฤษภาคม 2562

กลุ่มอายุ
จำนวนราษฎร
ชาย
หญิง
รวม
0 - 5 ปี
76
75
151
6 - 12 ปี
120
120
240
13 - 24 ปี
196
202
398
25 - 59 ปี
752
754
1506
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
87
96
183
25-29  ปี
280
336
616
รวมทั้งสิ้น
1,424
1,487
2,911

สภาพทางเศรษฐกิจ

เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภาเป็นที่ราบลุ่มและอยู่ในเขตชลประทาน จึงเหมาะสมสำหรับการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ ดังนั้น ประชากรส่วนใหญ่ จึงประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร การพาณิชย์ การรับจ้างและเลี้ยงสัตว์

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน หน่วย
- ปั๊มน้ำมันหลอด 11 แห่ง
- ปั๊มหัวฉีดขนาดกลาง 1 แห่ง
- กลุ่มอาชีพ 7 แห่ง
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 5 แห่ง
- โรงสีขนาดใหญ่ 1 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 1 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 2 แห่ง
- สถานที่ประกอบอาหารตามพ.ร.บ.สาธารณสุข 3 แห่ง
- โรงแรม / ที่พัก 3 แห่ง

สภาพทางสังคม

1. การศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา จัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 คือ จัดการศึกษาในระบบ ดังนี้

การจัดการศึกษาในระบบ ระดับก่อนประถมศึกษา
- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ มีเด็กเล็กรวม 55 คน
- นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมกิจกรรม เด็ก เยาวชน การกีฬา นันทนาการ
และการส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรม

2. การศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ
- สำหรับศาสนสถาน มีวัด จำนวน 3 แห่ง

3. ประเพณีและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ คือ
- งานประเพณีลอยกระทงของชาวบ้านอู่ตะเภา
- งานแห่เทียนเข้าพรรษาของตำบล
- งานประเพณีสงกรานต์รดน้ำผู้สูงอายุ

4. สาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 1 แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 4 แห่ง

5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีจุดตรวจ อปพร. 1 แห่ง มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น จำนวน 60 คน


การบริการพื้นฐาน

1. การคมนาคม
ถนนลาดยางในหมู่บ้านและตำบล จำนวน 5 สาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 สาย
ถนนลูกรัง จำนวน 64 สาย

2. การโทรคมนาคม
1.ที่ทำการไปรษณีย์ - แห่ง
2.สถานีโทรคมนาคม - แห่ง
3.โทรศัพท์สาธารณะ 15 แห่ง
4.โทรศัพท์บ้าน 70 หลังคาเรือน
5.โทรศัพท์มือถือ ทุกครัวเรือน

3. การมีไฟฟ้าใช้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน ไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนสาธารณะ ยังไม่ทั่วทั้งถึงทั้งตำบล


แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ
1.ลำห้วย ลำน้ำ 4 แห่ง
2.บึง หนองต่าง ๆ 2 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
1.ฝาย 1 แห่ง
2.บ่อบาดาล 70 แห่ง
3.ประปาหมู่บ้าน 12 แห่ง


มวลชนจัดตั้ง

1.ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น 300 คน
2.กองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ 1 รุ่น 50 คน
3.กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ๆ ละ 9 คน รวมทั้งตำบล 45 คน
4.กรรมการพัฒนาสตรีตำบล 1 คณะ 10 คน
5.อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) 1 รุ่น 61 คน


ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626