โครงสร้างองค์กรโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา

สำนักปลัด อบต.

1.งานบริหารทั่วไป     

2.งานนโยบายและแผนงาน

3.งานส่งเสริมอาชีพ งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และสังคมสงเคราะห์

4.งานรักษาความสะอาด อนามัย สิ่งแวดล้อม และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


กองคลัง

1.งานการเงิน บัญชี

2.งานพัฒนา และจัดเก็บรายได้ ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองช่าง

1.งานก่อสร้าง ออกแบบ และควบคุมอาคาร

2.งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง


หน่วยตรวจสอบภายใน

1.งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

2.งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี

3.งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน

4.งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

5.งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 

6.งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626