โครงสร้างองค์กร


โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล อู่ตะเภา

สำนักงานปลัด อบต.

1.งานบริหารทั่วไป
2.งานนโยบายและแผน
3.งานส่งเสริมอาชีพ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสังคมสงเคราะห์
4.งานรักษาความสะอาด อนามัย สิ่งแวดล้อม และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองคลัง

1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

1.งานก่อสร้างออกแบบและควบคุมอาคาร
2.งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง


ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626