คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

8 มีนาคม 2564 00:00
ว่าดว้ยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626