คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

8 มีนาคม 2564 00:00
ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิ่ (ฉบับท ี่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626