รายรับรายจ่าย

10 มิถุนายน 2559 09:28
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 14 สิงหาคม 2558

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626