คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา จ.ชัยนาท

คณะผู้บริหาร

นายพิษณุพล ช่างประดับ
( นายก อบต. )
โทรศัพท์ 094-9966989
นางสาวธิดา สังคะโห
( รองนายก อบต. )
โทรศัพท์ 096-8802070
นายวีรชาติ สีแดง
( รองนายก อบต. )
โทรศัพท์ 0882776524
นางประนอม เอกคณะ
( เลขานายก อบต. )
โทรศัพท์ 082-9230560

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626