คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา จ.ชัยนาท

คณะผู้บริหาร

นายพิษณุพล ช่างประดับ
( นายก อบต. )
โทรศัพท์ 094-9966989
นายไตรเทพ สายบัว
( รองนายก อบต. )
โทรศัพท์ 086-2006766
นายวีรชาติ สีแดง
( รองนายก อบต. )
โทรศัพท์ 088-2776524
นางประนอม เอกคณะ
( เลขานายก อบต. )
โทรศัพท์ 06-40943679

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626