บุคลากรและเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา จ.ชัยนาท

สำนักปลัดอบต

นางสาวพรทิพย์ ปานไม้
( หัวหน้าสำนักปลัด )
โทรศัพท์ 080-5068008
นายชาญยุทธ เพชรสีสุข
( นักวิชาการศึกษาชำนาญการ )
โทรศัพท์ 056-410626
นางกัลยา อุบล
( นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ )
โทรศัพท์ 056-410626
นางสาวกัลยาณี ศิริวารินทร์
( นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ )
โทรศัพท์ 056-410626
นางสาววัฒนา รื่นชาญภาค
( เจ้าพนักงานธุรการ )
โทรศัพท์ 056-410626
นางสาวสุมาลี ชัยมาส
( นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ )
โทรศัพท์ 056-410626
นายวีระ กันสุข
( เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน )
โทรศัพท์ 056-410626
นางสาวณัฐกานต์ พันตะเภา
( ครู )
โทรศัพท์ 056-410626
นางสาวเพลินตา สิงห์ลอ
( ครู )
โทรศัพท์ 056-410626
นางสาวอรพรรณ คล้ายเดช
( ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ )
นางสาวพัชรี อ่ำรอด
( ผู้ดูแลเด็ก )
โทรศัพท์ 056410626
นางสาวกาญจนา ปทุมสาครกุล
( ผู้ดูแลเด็ก )
โทรศัพท์ 056-410626
นางสาววิไลพร อุตมะ
( ผู้ดูแลเด็ก )
โทรศัพท์ 056-410626
นายนพรัตน์ กลัดภู่
( คนงานทั่วไป )
โทรศัพท์ 056-410626

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626