สมาชิกสภาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา จ.ชัยนาท

สมาชิกสภาฯ

นายเอนก กลัดภู่
( ประธานสภาฯ )
โทรศัพท์ 06-61394941
นายรณชัย เรืองทอง
( รองประธานสภาฯ )
โทรศัพท์ 082-1670315
นายบุญเทียร ตาลเหล็ก
( สมาชิกสภาฯ หมู่ 1 )
โทรศัพท์ 086-5903583
นายจุน พวงทอง
( สมาชิกสภาฯ หมู่ 4 )
โทรศัพท์ 06-46830094
นายเลิศ เกิดแก้ว
( สมาชิก อบต. ม. 4 )
โทรศัพท์ 095-9481582
นายสุเทพ โกฉิม
( สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 )
โทรศัพท์ 099-8762316

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626