สมาชิกสภาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา จ.ชัยนาท

สมาชิกสภาฯ

นายวิทูล พุทธโกสัย
( รองประธานสภาฯ )
โทรศัพท์ 096-3069269
นายบุญเทียร ตาลเหล็ก
( สมาชิกสภาฯ หมู่ 1 )
นายบุญธรรม มาทับ
( สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 )
นายไตรเทพ สายบัว
( สมาชิกสภาฯ หมู่ 4 )
นายเลิศ เกิดแก้ว
( สมาชิกสภาฯ หมู่ 4 )
นายเอนก กลัดภู่
( สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 )
นายพิชัย ทับฤทธิ์
( สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 )

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626