สมาชิกสภาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา จ.ชัยนาท

สมาชิกสภาฯ

นายไตรเทพ สายบัว
( ประธานสภาฯ )
โทรศัพท์ 086-2006766
นายวิทูล พุทธโกสัย
( รองประธานสภาฯ )
โทรศัพท์ 096-3069269
นายบุญเทียร ตาลเหล็ก
( สมาชิกสภาฯ หมู่ 1 )
โทรศัพท์ 086-5903583
นายบุญธรรม มาทับ
( สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 )
โทรศัพท์ 062-6912750
นายเลิศ เกิดแก้ว
( สมาชิกสภาฯ หมู่ 4 )
โทรศัพท์ 089-8578582
นายเอนก กลัดภู่
( สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 )
โทรศัพท์ 066-1394941
นายพิชัย ทับฤทธิ์
( สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 )
โทรศัพท์ 095-4589441

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626