การกำหนดราคากลาง

14 มิถุนายน 2561 16:48
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุู่ที่ 3
ไพล์เอกสาร : news399_file_1903.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626